Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสาร การรับสมัครเข้าศึกษา

ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้า รอบ TCAS 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 (Admission 2) หรือ TCAS 4

ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้า รอบ TCAS 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 (Admission 1) หรือ TCAS 3

4 หลักสูตร ป.ตรี สถาปัตย์เกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกสั้นๆว่า ‘สถาปัตย์ฯเกษตรฯ’ หรือ ‘AKU’ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากว่า 25 ปีแล้ว ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯเกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร

TCAS 63

TCAS ’63 ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ #TCAS รอบที่ 1 Portfolioการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก…

บทความ

จัดบ้านยังไงให้ไม่รู้สึกอึดอัด เครียด ซึมเศร้า สำหรับคนที่ต้อง work from home

ณ ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานจากบ้านกัน หรือ work from home และแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกอึดอัด เครียด และเกิดอาการซึมเศร้าจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เรามีข้อแนะนำดีๆ ในการจัดบ้านที่เราอยู่เพื่อให้อาการต่างๆ นั้นลดลง

News

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานณ์การไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid 19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก วันที่ 11 มีนาคม 2563) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยของนิสิต บุคลากร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฎิบัติสำหรับการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ…

ผลงานคณาจารย์และนิสิต

       

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356