สรุปจำนวนนิสิต ปี 2564

รายชื่อนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม

รายชื่อนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รายชื่อนิสิตภาควิชานวัตกรรมอาคาร วท.บ. (สถาปัตยกรรม)

รายชื่อนิสิตหลักสูตร วท.บ.(นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ)