ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ผศ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

รศ.ดร. ชวลิต นิตยะ

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ

รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
 หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

รศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม

อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว

ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์

ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล

ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต

อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง

ดร. โอฬาร เจริญชัย

ดร.รัฐภูมิ ปาการเสรี

ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล

อาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร

ดร.สุธิดา สัตยากร

ดร.กัญญาภา อร่ามรักษ์

ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์

ดร.ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์

ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์

อาจารย์ พิช โปษยานนท์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์

อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม

อาจารย์ พรปวีร์ ดิษฐคำเริง

ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม

 

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร.ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม

Dr. Sigit Dwiananto Arifwidodo

ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร

ผศ.ดร. ชวาพร ศักดิ์ศรี

อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล

อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร

ผศ. ประภัสรา นาคะ

ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์

ผศ.ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร

ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ

ดร.นัฐศิพร แสงเยือน

ดร. อรอำไพ สามขุนทด

 

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
   หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

ผศ.รัชด ชมภูนิช

รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน

ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ

ดร.ณัฎรี ศรีดารานนท์