ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
 หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

รศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม

ผศ.ขวัญชัย กาแก้ว

รศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน

ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์

ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์

ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล

ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต

อ.เพกา เสนาะเมือง

อ.ดร.โอฬาร เจริญชัย

อ.ดร.รัฐภูมิ ปาการเสรี

ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล

ดร.ศรุติ โพธิ์ไทร

อ.ดร.สุธิดา สัตยากร

อ.ดร.กัญญาภา อร่ามรักษ์

ผศ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์

อ.ดร.ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์

อ.ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์

อ.พิช โปษยานนท์

นายธารินทร์ ดรุนัยธร
ตำแหน่งนักวิจัย


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

ผศ.ดร.อรช กระแสอินทร์

อ.นภาวดี เกตุรัตนมาลี

ผศ.กัมพล แสงเอี้ยม

อ.อรสุธา ทัพโภทยาน

อ.วิริทธิ์พล โพธิ์นาค

 

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม

Assoc.Prof.Dr.Sigit Dwiananto Arifwidodo

ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร

ผศ.ดร.ชวาพร ศักดิ์ศรี

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

รศ.ดร.ศนิ ลิ้มทองสกุล

ผศ.พุดตาน จันทรางกูร

ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์

ผศ.ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร

ผศ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน

ผศ.ดร.อรอำไพ สามขุนทด

 

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

ผศ.รัชด ชมภูนิช

รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน

ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต

รศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ

อ.ดร.ณัฎรี ศรีดารานนท์