งานบริหารและธุรการ

1.แแบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)     ( Word ) ( PDF )

2.แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (ตรามหาวิทยาลัย) ( Word ) ( PDF )

3.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว