งานบริหารและธุรการ

1.แแบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)     ( Word ) ( PDF )

2.แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (ตรามหาวิทยาลัย) ( Word ) ( PDF )

3.แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว

4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (Word) (PDF)

5.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ (Word) (PDF)

6.แบบฟอร์มแจ้งซ่อมของหน่วยอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ( PDF )

7.แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ( PDF )