พืชพรรณประกอบอาคาร

หนังสือ พืชพรรณประกอบอาคาร (BUILDING GREENERY) โดย รศ.พาสินี สุนากร "หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์และมิติต่างๆของการนำพืชพรรณมาออกแบบในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามในขณะเดียวกัน" ราคาเล่มละ 250 บาท

SITE ANALYSIS

การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ โดย รศ.ดร.ศนิ ลิ้มทองสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ราคา 250 บาท/เล่ม

การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน

การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ราคา 350 บาท/เล่ม นิสิตสถาปัตย์เกษตร 300 บาท/เล่ม

สองสถานบ้านเรือนลาวเวียง

สองสถานบ้านเรือนลาวเวียง : การปรับตัวต่อการอยู่อาศัยในลุ่มน้ำภาค กลาง" โดย ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ราคา 270 บาท/เล่ม นิสิตสถาปัตย์เกษตร 240 บาท/เล่ม

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก:ตั้งแต่ยุคคริสเตียนเริ่มแรกถึงยุคหลังนวยุค โดย ผศ.ดร.ณรงพล ไล่ประกอบทรัพย์ "เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางการออกแบบ ซึ่งทำให้เกิดวิวัฒนาการของแบบแผนที่ว่าง,และรูปทรงทางสถาปัตยกรรม" ราคาเล่มละ 220 บาท

อัพไซคลิ่งในสถานพยาบาล โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

อัพไซคลิ่งในสถานพยาบาล โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ "นำเสนอแนวทางการจัดการของเหลือใช้จากสถานพยาบาลอย่างสร้างสรรค์ ไปสู่อุตสาหกรรมการออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และงานสถาปัตยกรรม" ราคาเล่มละ 359 บาท นิสิตสถาปัตย์เกษตร ราคาเล่มละ 289 บาท