🌿 การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ ของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 🌿

🖍 ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ

🖍 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์