ประวัติความเป็นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ประวัติความเป็นมา

 

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้างหนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ แผนการก่อตั้งคณะจึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชาในระยะเริ่มแรก ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดและเปิดสอนอย่างเป็นทางการ และหลังจากนั้น 6 ปี สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

 

ในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติให้ปรับโครงสร้างภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และให้มีการแบ่งส่วนงานของสำนักงานเลขานุการ เป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา และงานบริการทางวิชาการและวิจัย ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อนุมัติให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการใหม่ โดยให้แยกงานบริการวิชาการและวิจัยไปจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในและไม่แบ่งส่วนราชการ และให้เพิ่มงานในสำนักงานเลขานุการคณะอีก 3 งาน รวมเป็น 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

 

ในปี พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้คณะที่มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็นสาขาวิชาหรือชื่ออื่นดำเนินการเสนอขอปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็น “ภาควิชา” เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชาของมหาวิทยาลัย และรองรับการบริหารงานและการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการ โดยในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ให้แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

 

เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กอปรกับมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการทบทวนภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กรของสำนักงานเลขานุการให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมขอบเขตภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เสนอขอปรับโครงสร้างองค์กร จากเดิม 5 งาน เหลือ 4 งาน  โดย“ยุบงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์” ไปเป็น “หน่วยอาคารสถานที่” อยู่ภายใต้สังกัดงานบริหารและธุรการ และขอเปลี่ยนชื่อ “งานนโยบายและแผน” เป็น “งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงทำให้สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะ ประกอบด้วย

1. สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    1.1 งานบริการการศึกษา

    1.2 งานบริหารและธุรการ

    1.3 งานคลังและพัสดุ

    1.4 งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร

2. ภาควิชาสถาปัตยกรรม

3. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

4. ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

5. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์