ประวัติความเป็นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชา ในระยะแรกเริ่ม คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลัก

          ในการก่อตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรกตามมติความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย และทำการรับนิสิตเข้าศึกษาจากการผ่านการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ในปีแรกเป็นจำนวน 20 คนและใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการของสาขาบริหารงานการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสถานที่ทำการและห้องเรียนของภาควิชา
ในปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของภาควิชาที่จักต้องขยายเป็นระดับคณะ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ระดมบุคลากรของภาควิชาฯ จัดทำคำของบประมาณ และทำการออกแบบอาคารหลังแรกของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสำหรับอาคารหลังที่ 1 คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารในปี พ.ศ. 2538

              ในช่วงปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลนเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนของสถาบันฝ่ายผลิตบัณฑิต และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเสริมกำลังบุคลากรผู้สอนในคณะฯ อันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรทุนส่งบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อยังต่างประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรสาขาขาดแคลนโครงการ 10 ปี แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย โครงการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 อันเป็นผลให้โอกาสด้านการสร้างเสริมกำลังทางวิชาการของภาควิชาฯ มีอันต้องชะลอลงไปด้วย อย่างไรก็ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ทางการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2542 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2543 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้โดยสภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนเลื่อนระยะเวลาการเปิดสอนตามความเหมาะสม ดังนี้

               ปี พ.ศ. 2542 จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

               ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร แทนหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นอิสระและคล่องตัว กอปรกับเพื่อการก้าวสู่การเป็น 1 ใน 14 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จักมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป

               ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้การบริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความคล่องตัวและมีความชัดเจนในการบริหารจัดการงานบุคคล ทรัพยากร และงบประมาณ เหมาะสมกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชาของมหาวิทยาลัย คณะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดังนี้

1.สำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

2.ภาควิชาสถาปัตยกรรม

3.ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

4.ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

5.ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้มีฐานเทียบเท่าภาควิชา