หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สนับสนุนการข้ามพรมแดนเชิงวิชาการ   โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่บูราการและหลอมรวมองค์ความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นวัตกรรมอาคาร   ภูมิสถาปัตยกรรม   ผังเมือง แบบจำลองสารสนเทศอาคาร  และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง  เพื่อสร้างนักวิจัยและนวัตกรที่เข้าใจองคาพยพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน   ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี อย่างมีสุนทรียภาพและมีจริยธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร (มคอ.2)” คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
สมัครและชำระเงินค่าสมัคร                       28 มกราคม – 21 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก         11 พฤษภาคม 2566

<คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร>

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ
– Ecology and Built Environment

– Building Energy and Performance Simulation
– Construction and Structure

ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล
ความเชี่ยวชาญ
– Ecology and Built Environment

– Social, Culture and Built Environment
– Sustainable Urban Studies

 

รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Building Energy and Performance Simulation

ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Social, Culture and Built Environment

รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Climate Change and Resilience
– Building Energy and Performance Simulation

อ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน
ความเชี่ยวชาญ
– Ecology and Built Environment

– Social, Culture and Built Environment

อ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์
ความเชี่ยวชาญ
– Vernacular Built Environment

– Ecology and Built Environment
– Social, Culture and Built Environment
– Sustainable Urban Studies
– Conservation and Adaptive Reuse

 

ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
ความเชี่ยวชาญ
– Construction and Structure

รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Climate Change and Resilience
– Sustainable Urban Studies
– Building Energy and Performance Simulation

ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน
ความเชี่ยวชาญ
– Vernacular Built Environment

– Ecology and Built Environment
– Social, Culture and Built Environment

รศ.ดร.ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
ความเชี่ยวชาญ
– Vernacular Built Environment
– Ecology and Built Environment
– Social, Culture and Built Environment
– Sustainable Urban Studies
– Conservation and Adaptive Reuse

รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล
ความเชี่ยวชาญ
– Ecology and Built Environment

– Climate Change and Resilience
– Sustainable Urban Studies

ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
ความเชี่ยวชาญ
– Circular Economy and Sustainable materials

– Construction and Structure

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Vernacular Built Environment
– Social, Culture and Built Environment
– Conservation and Adaptive Reuse

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ความเชี่ยวชาญ
– Circular Economy and Sustainable materials
– Built Environment for Health and Well being
– Climate Change and Resilience
– Conservation and Adaptive Reuse

ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being
– Social, Culture and Built Environment
– Sustainable Urban Studies

รศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being

– Sustainable Urban Studies

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
ความเชี่ยวชาญ
– Circular Economy and Sustainable materials

– Climate Change and Resilience
– Building Energy and Performance Simulation

ศ. อรศิริ ปาณินท์
ความเชี่ยวชาญ
– Vernacular Built Environment
– Ecology and Built Environment

Dr. Sigit Dwiananto Arifwidodo
ความเชี่ยวชาญ
– Built Environment for Health and Well being
– Ecology and Built Environment
– Climate Change and Resilience
– Sustainable Urban Studies


โทร.   029428960-3 ext.202,  0869861370
อีเมล : archurs@ku.ac.th