รายชื่อคณาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ

Circular Economy and Sustainable materials


 


 

Built Environment for Health and Well being

 


 


 

Vernacular Built Environment

 


 


 

Ecology and Built Environment


 

Climate Change and Resilience


 


 

Social, Culture and Built Environment


 


 

Sustainable Urban Studies


 


 

Building Energy and Performance Simulation


 


 

Construction and Structure


 

Conservation and Adaptive Reuse