🌿 การขอตำแหน่งทางวิชาการ 🌿

🖍 ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

🖍 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

🖍 แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ชื่อแบบฟอร์มใช้สำหรับ
ผศ.รศ.ศ.
1.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์Download
2.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์Download
3.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์Download
4.หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการDownloadDownloadDownload
5.แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิDownloadDownloadDownload
6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการDownloadDownloadDownload
🖍 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์