การขอตำแหน่งวิชาการ

ขั้นตอนการเสนอขอตำแแหน่งทางวิชาการและประเมินการสอน

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ชื่อแบบฟอร์มใช้สำหรับ
ผศ.รศ.ศ.
1.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์Download  
2.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ Download 
3.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  Download
4.ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการDownloadDownloadDownload
5.มก.1.3 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย (ผศ.)Download  
6.มก.1.3 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย (รศ./ศ.) DownloadDownload
7.มก.1.4 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทผลงานในลักษณะอื่น (ผศ./รศ./ศ.)DownloadDownloadDownload
8.มก.1.5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำรา (ผศ.)Download  
9.มก.1.5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำรา (รศ./ศ.) DownloadDownload
10.มก.1.6 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (ผศ.)Download  
11.มก.1.6 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (รศ./ศ.) DownloadDownload
12.มก.1.7 สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (ผศ.)Download  
13.มก.1.7 สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (รศ./ศ.) DownloadDownload
14.มก.1.12 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการ (ผศ.)Download  
15.มก. 1.14 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณDownloadDownloadDownload
16.มก. 1.15 ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิDownloadDownloadDownload
17.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการDownloadDownloadDownload
18.ก.พ.ว. 13 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  Download