🌿 การขอตำแหน่งทางวิชาการ 🌿

🖍 ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

🖍 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

🖍 แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ชื่อแบบฟอร์มใช้สำหรับ
ผศ.รศ.ศ.
1.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Download

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ.03 ข้อ 4.1 ผลงานทางวิชาการ

2.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

Download

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ.03 ข้อ 4.2 ผลงานทางวิชาการ

3.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

Download

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ.03 ข้อ 4.3 ผลงานทางวิชาการ

4.หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการDownloadDownloadDownload
5.แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิDownloadDownloadDownload
6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการDownloadDownloadDownload
🖍 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์