คลังความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. การสนทนา 8 รอบ: 30 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตย์ฯ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ. กรุงเทพฯ. 2563. 94 หน้า

2. มหาสุทัสสนสูตร. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ. กรุงเทพฯ. 2563. 98 หน้า