Loading...
M.Arch (Built Environment)

หลักสูตร | Curriculum

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สร้างขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในหลายระดับและมีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผสานกับเครื่องมือและทักษะในการออกแบบ วางแผน และการจัดการเชิงพื้นที่เป็นสำคัญโดยเน้นการทำความเข้าใจบนพื้นฐานของประเด็นปัญหาสังคม วัฒนธรม วิถีชีวิต หรือสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นจากพลวัตของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเชื่อมร้อยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งในเชิงวิจัยและเชิการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมนำไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ที่หลากหลายและสามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดในการสร้างสรรค์การจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเท่าทันสถานการณ์และยั่งยืน จุดเน้นของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มีดังนี้

  1. หลักสูตรเอื้อให้เกิดการต่อยอดการวิจัยชิงการออกแบบ Design Research ด้วยหัวข้อเปิดกว้างตามความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียน ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) เรื่องความเปลี่ยนผ่านและความเปลี่ยนแปลง (Transition and Transformation) ในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภายใต้การแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สังเกตและตีความสถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน โดยไม่ใช้สาขาวิชาชีพมาเป็นกรอบของการศึกษาอย่างชัดเจน
  2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในหลากหลายมิติและขนาดเข้าด้วยกัน โดยไม่แยกสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจน (สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองและสถาปัตยกรรมภายใน) ซึ่งเป็นข้อจำกัดของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มักมุ่งเน้นการตอบสนองเกณฑ์ของหลักสูตรเพื่อให้สามารถขอรับรองคุณวุฒิจากสภาสถาปนิกและสอบใบประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาได้ แต่หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ไม่มีกรอบจำกัดของการศึกษาด้วยมิติของขนาด สามารถพัฒนาความรู้ได้ทั้งในความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมต่างมิติในภาพกว้างและศึกษาสภาพแวดล้อมในมิติที่เลือกในเชิงลึกโดยอาศัยข้อมูลความรู้จักสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างมิติอื่น ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างศาสตร์เข้ามาสนับสนุน
  3. หลักสูตรส่งเสริมการสร้างความต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) หลักสูตรระดับปริญญาโทของเรา (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) ซึ่งมีการปูพื้นฐานและต่อยอดระหว่างระดับการศึกษาโดยเพิ่มระดับความซับซ้อนชิงลึก ระหว่างการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาในหลักสูตรแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญเอกในสถาบันเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องThe Master of Architecture Program in the built environment is designed to cultivate individuals with expertise in environmental design across multiple levels and research capabilities in integrating knowledge from various related disciplines. It encompasses tools and proficiencies in design, planning, and spatial management, with a focus on comprehending social issues, cultural dynamics, lifestyles, and real-time situations. This program emphasizes a sense of responsibility towards the interplay between human-made environments and fosters the ability to synthesize knowledge about the built environment. Both in research and professional contexts, architecture serves as a conduit for understanding diverse scientific domains and can be leveraged to develop and implement environmentally conscious management practices in a sustainable manner. The primary focus areas of the Master of Architecture program (Built Environment) are as follows:

  1. The curriculum fosters the exploration of design research through open-ended topics aligned with students' interests and experiences. Anchored within the overarching theme of "Transition and Transformation" within the built environment, students, under the guidance of an advisor, have the opportunity to analyze and interpret past, present, and future scenarios related to the built environment. This collaborative environment encourages the exchange of ideas among students and instructors without rigidly adhering to professional boundaries as the framework for education.
  2. The field of Built Environment is a multidimensional study integrating various disciplines involved in designing human-made environments. Unlike bachelor's degree programs that often compartmentalize disciplines such as architecture, landscape architecture, urban architecture, and interior architecture to meet certification criteria, this course aims for holistic integration. There are no constraints on the exploration of dimensions within the field, allowing for a broad understanding of environmental relationships across various scales and in-depth studies informed by knowledge from diverse sciences.
  3. The curriculum establishes a continuum from undergraduate (Bachelor of Architecture) to master's (Master of Architecture in Built Environment) to doctoral (Doctor of Philosophy in Built Environment) programs, fostering a seamless progression with increasing complexity. This interconnected approach facilitates knowledge exchange and resource sharing across levels of study. Upon completion of the curriculum, students are well-prepared to pursue doctoral studies at the same institution, maintaining a cohesive educational trajectory.รายละเอียดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง | Details of the Master of Architecture (Built Environment)
Download

ชื่อปริญญา | Degree

  ชื่อเต็ม (ไทย): สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
  ชื่อย่อ (ไทย): สถม. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
  Academic degree: Master of Architecture (Built Environment)
  Degree abbreviations: M.Arch. (Built Environment)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | Qualifications

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในหรือมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Individuals who have obtained a bachelor's degree or its equivalent in fields such as Architecture, Interior Architecture, Decorative Arts, Landscape Architecture, Urban Architecture, Industrial Design, or related disciplines are eligible to apply. Additionally, applicants must meet the English proficiency requirements established by the university. Further details regarding regulations and procedures can be found in the university's guidelines.


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา | Entrance Examinations

หลักการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการออกแบบ ศักยภาพการดำเนินงานวิจัย ทัศนคติ ตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษา ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
The selection process for prospective students is guided by principles that prioritize an interview-based assessment. This method evaluates candidates' educational background, expertise, practical experience, and proficiency in design. Additionally, considerations are given to applicants' research aptitude, commitment to learning, and ability to manage time effectively. The evaluation encompasses various qualifications outlined in the application, supplemented by supporting evidence provided by the applicants.

Themes

Our thematic study

Health and Well-being

This module focuses on the intersection of architecture and human health, exploring design strategies that promote physical, mental, and emotional well-being. Topics include biophilic design, healthy building materials, access to natural light and ventilation, and the creation of spaces conducive to physical activity and relaxation.

Environmental Studies

This module delves into the relationship between architecture and the natural environment, addressing issues such as sustainability, resource management, climate change adaptation, and ecological design principles. Students learn to integrate environmental considerations into the design process to create buildings and urban spaces that minimize environmental impact.

Urban Studies and Place Making

This module examines the complexities of urban environments and the role of architecture in shaping them. Students explore concepts such as urban morphology, placemaking, community engagement, and urban regeneration. They learn how to design inclusive, vibrant, and sustainable urban spaces that enhance quality of life for residents.

Heritage Studies

This module explores the preservation and adaptive reuse of historic buildings and cultural heritage sites. Students learn about heritage conservation principles, restoration techniques, heritage legislation, and the cultural significance of architectural heritage. They develop skills in documenting, assessing, and conserving historic structures for future generations.

Vernacular and Ethnology

This module explores traditional building techniques, indigenous architecture, and the cultural significance of built environments. Students study vernacular architecture from different regions and cultures, analyzing its adaptation to local climate, materials, and cultural practices. They learn to draw inspiration from vernacular architecture while addressing contemporary design challenges.

Human Centered and Co-Design

This module emphasizes participatory design approaches that involve end-users in the design process. Students learn to conduct user research, engage stakeholders, and facilitate collaborative design workshops. They develop empathy-driven design solutions that respond to the needs, preferences, and aspirations of diverse user groups, fostering inclusive and socially responsive architecture.

การรับสมัคร | Application Period

The application period is ongoing throughout the year via the university system. Please visit https://www.grad.ku.ac.th/en/ for more detatil.

ภาคการศึกษา | Schedule

Spring (December – March)
Autumn (July – October)

ค่าเทอม | Course fee

The USD course fee mentioned here is an approximate amount in THB, this may vary depending on the exchange rate at the time of payment.

26,900 THB (740 USD)

each semester

Application

Admission process and documents

To apply for admission, applicants are required to submit the application form and verify details regarding the schedule and application process for the available programs, eligibility criteria, examination dates, times, and venues via the university system. You can access the necessary information and forms at university's website by clicking link below;

Apply here

Coordination: Asst.Prof.Dr.Soranart SINURAIBHAN

soranart.s@ku.th

10

Vacancies

36

Course Load (credits)

2

years


IMPORTANT: The course will be given in Thai and English. English proficiency certification is not mandatory upon enrollment, but we recommend a minimum of B-level CEFR (or an equivalent) for effective communication and understanding of all courses.
NOTE: For additional details, please refer to the university's website or reach out to the admissions office.