คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกสั้นๆว่า สถาปัตย์ฯเกษตรฯ หรือ ‘AKU
เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากว่า 25 ปีแล้ว โดยการเรียนการสอนทุกหลักสูตร จะเน้นการผสานทักษะทางการสร้างสรรค์และออกแบบ กับองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและเทคโนโลยี เพื่อความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก

.

ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯเกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Bachelor of Architecture
หลักสูตร 5 ปี

เรียนอะไรบ้าง?
ปี 1 การออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์จับประเด็น และวิชาพื้นฐานต่างๆ
ปี 2 การออกแบบโครงการอาคารขนาดเล็กและกลาง
ปี 3 การออกแบบเพื่อความยั่งยืนและโครงการอาคารขนาดใหญ่
ปี 4 การออกแบบอาคารสูงและชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี 5 วิทยานิพนธ์ (Thesis) บูรณาการองค์ความรู้

จบแล้วไปเป็น…
สถาปนิก หรือ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ฯลฯ

<คลิกที่นี่> เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
Bachelor of Landscape Architecture
หลักสูตร 5 ปี

เรียนอะไรบ้าง?
ปี 1 การออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์จับประเด็น และวิชาพื้นฐานต่างๆ
ปี 2 ออกแบบวางผังที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะขนาดเล็ก/กลุ่มอาคารศูนย์ชุมชน
ปี 3 ออกแบบการวางผังพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ปี 4 การออกแบบเชิงนิเวศน์ และการออกแบบภูมิทัศน์เมือง
ปี 5 วิทยานิพนธ์ (Thesis) บูรณาการองค์ความรู้

จบแล้วไปเป็น…
ภูมิสถาปนิก หรือ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ฯลฯ

<คลิกที่นี่> เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
Bachelor of Science (Architecture)
หลักสูตร 4 ปี

เรียนอะไรบ้าง?
ปี 1 การออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์จับประเด็น และวิชาพื้นฐานต่างๆ
ปี 2 ออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นขนาดเล็กและกลาง
ปี 3 ออกแบบอาคารเขียวและเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอาคารเขียว
ปี 4 ออกแบบอาคารเขียวและเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอาคารเขียว

จบแล้วไปเป็น…
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว นวัตกรรม หรือ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ฯลฯ

<คลิกที่นี่> เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.)
Bachelor of Science (Integrated Product Design Innovation)
หลักสูตร 4 ปี

เรียนอะไรบ้าง?
ปี 1 การออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์จับประเด็น และวิชาพื้นฐานต่างๆ
ปี 2 การออกแบบเพื่อการใช้สอย ควาเข้าใจมนุษย์ และเพื่อตอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 3 นวัตกรรมการออกแบบและการออกแบบระบบสินค้าและบริการ
ปี 4 บูรณาการความรู้เพื่อโครงงานนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

จบแล้วไปเป็น…
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทำงานในธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ

<คลิกที่นี่> เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8960 ต่อ 0
โทรสาร 0-2940-5413
FB Page: https://www.facebook.com/GreenAKU/
Website: https://www.arch.ku.ac.th/