Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสาร การรับสมัครเข้าศึกษา

TCAS 2

รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทางช่องทางออนไลน์ www.admission.ku.ac.th 1. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรที่รับสมัคร…

TCAS 63

TCAS ’63 ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ #TCAS รอบที่ 1 Portfolioการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก…

สาระพันสาระ จากชาวสถาปัตย์ฯเกษตรฯ

ผลงานคณาจารย์และนิสิต

       

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356