Menu Close

โครงการวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษฯ

ดำเนินงานโครงการโดย
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีมงานผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
นางสาว พรพัชร ศิริอินทราทร
ที่ปรึกษาโครงการ :
แพทย์หญิง เกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล
นาง นิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์
ทีมงานผู้ช่วยวิจัย :
นายลัทธสิทธิ์ ประเสริฐเสรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนคูณท้าว
นางสาวพรพิชชา ทับโพ

📍 ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
📍 โครงการวิจัยนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

📣 จัดทำห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กออทิสติก ห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม และสวนต้นแบบเด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรม (อายุ 0-6 ปี) ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📣 จัดทำห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กออทิสติก ห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม และสวนต้นแบบเด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรม (อายุ 7-12 ปี) ณ. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
📣 ซึ่งเป็นการปรับปรุงห้องเรียนและสวนเดิมด้วยผลการวิจัยจากโครงการวิจัยดังกล่าวให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรม ห้องเรียนทั้ง 4 ห้อง และสวนทั้ง 2 สวนนี้ ถือได้ว่าเป็นห้องเรียนและสวนต้นแบบสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรมแห่งแรกในประเทศไทย
📣📍 ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการฯ ในหัวข้อ “ออกแบบอย่างไร? ให้เด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กออทิสติก” หรือ “DDA Seminar” ณ โรงแรมริชมอนด์+4