“AKU SAFE MODE” EP 8/8
🌱 EP 8/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ
E : Emphatic communications สื่อสารกันด้วยความเข้าใจและเห็นใจ
ชาว AKU ในสถานการณ์โควิด-19
เหมือนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน SAFE MODE
คือ โหมดที่ถูกจำกัดการทำงาน
สามารถทำงานได้บางอย่างที่ระบบอนุญาตเท่านั้น
ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบปกติได้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้
คณะฯจึงขอส่งความห่วงใย🤟
ไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่านค่ะ
🌱ไปพบกับ”AKU SAFE MODE” EP 8/8 กันเลยค่า