Menu Close

AKU SAFE MODE” EP 3/8

AKU SAFE MODE” EP 3/8

“AKU SAFE MODE” EP 3/8

🌱 EP 3/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ

F : Fight for good health สู้เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

ชาว AKU ในสถานการณ์โควิด-19

เหมือนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน SAFE MODE

คือ โหมดที่ถูกจำกัดการทำงาน

สามารถทำงานได้บางอย่างที่ระบบอนุญาตเท่านั้น

ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบปกติได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้

คณะฯจึงขอส่งความห่วงใย🤟

ไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่านค่ะ

🌱ไปพบกับ”AKU SAFE MODE” EP 3/8 กันเลยค่ะ