ผลการดำเนินงาน Green Office ปี 2563

1.1  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1  มีบริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน [หลักฐาน 1]

1.1.2  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง [หลักฐาน 1]

1.1.3  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง [หลักฐาน 1]

1.1.4  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี [หลักฐาน 1]

1.1.5  มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก [หลักฐาน 1]

1.2  คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

1.2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

1.2.2  ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินจากการสุ่มสอบถาม

1.3  การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1  กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4] [หลักฐาน 5] [หลักฐาน 6] [หลักฐาน 7]

1.3.2  การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

1.4   กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1  มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3]

1.4.2  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการ [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3]

1.5  ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1  การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3]

1.5.2  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย [หลักฐาน 1]

1.5.3  ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถาม

1.6  แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1  การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการ [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

1.6.2  ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3]

1.8  การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1  การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร [หลักฐาน 1]

1.8.2  มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร [หลักฐาน 1]

2.1  การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1  กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม [หลักฐาน 1]

2.1.2  กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม 

2.2  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน [หลักฐาน 1]

2.2.2  มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1 [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

2.2.3  ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)

2.2.4  มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข [หลักฐาน 1]

3.1  การใช้น้ำ

3.1.1  มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน [หลักฐาน 1]

3.1.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย [หลักฐาน 1]

3.1.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่) [หลักฐาน 1]

3.2  การใช้พลังงาน

3.2.1  มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน [หลักฐาน 1]

3.2.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย [หลักฐาน 1]

3.2.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน [หลักฐาน 1]

3.2.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน [หลักฐาน 1]

3.2.5  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย [หลักฐาน 1]

3.3  การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ 

3.3.1  มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน [หลักฐาน 1]

3.3.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย [หลักฐาน 1]

3.3.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่) [หลักฐาน 1]

3.3.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน [หลักฐาน 1]

3.3.5  ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่) [หลักฐาน 1]

3.4  การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น [หลักฐาน 1]

3.4.2  การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น [หลักฐาน 1]

4.1  การจัดการของเสีย

4.1.1  มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4] [หลักฐาน 5] [หลักฐาน 6] [หลักฐาน 7]

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4]

4.2  การจัดการน้ำเสีย

4.2.1  การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4]

4.2.2  การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย [หลักฐาน 1]

5.1  อากาศในสำนักงาน

5.1.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3]

5.1.2  มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด [หลักฐาน 1]

5.1.3  การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน [หลักฐาน 1]

5.2  แสงในสำนักงาน

5.2.1  มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.3  เสียง

5.3.1  การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.3.2  การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.4  ความน่าอยู่

5.4.1  มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.4.2  ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด [หลักฐาน 1]

5.4.3  ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น [หลักฐาน 1]

5.4.4  มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.5  การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1  การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4]

5.5.2  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2]

5.5.3  ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว [หลักฐาน 1]

6.1  การจัดซื้อสินค้า

6.1.1  การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4] [หลักฐาน 5]

6.1.2  ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [หลักฐาน 1]

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2  การจัดจ้าง

6.2.1  ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4] [หลักฐาน 5] [หลักฐาน 6] [หลักฐาน 7] [หลักฐาน 8] [หลักฐาน 9] [หลักฐาน 10] [หลักฐาน 11]

6.2.2  ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น [หลักฐาน 1] [หลักฐาน 2] [หลักฐาน 3] [หลักฐาน 4] [หลักฐาน 5] [หลักฐาน 6]

6.2.3  ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม