ความเป็นมา

สํานักงานสีเขียว (Green Office) หรือสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สํานักงานที่มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอยางยั่งยืน ได้เริ่มโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (AKU Green Move) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยดําเนินโครงการนำร่องแยกขยะในห้องทานอาหารบุคลากร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและแยกขยะแก่นิสิต บุคลากร และร้านค้าในคณะ รวมถึงจุดรับขยะกล่องเครื่องดื่มและพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้เข้า่ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว