🌿การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร🌿

🖋 ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [2563]
      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา [2563]
      • ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร) ระดับปริญญาตรี [2563]
      • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [ข้อที่ 11 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย] [2563]
      • ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [2563]
      • การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) [2563]
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคต้น [2563]
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคปลาย [2563]
      • เกณฑ์การรับนิสิตระบบ TCAS และจำนวนนิสิต [2563]
      • แผนการรับนิสิต [2563]
      • จำนวนนิสิตรับเข้า [2563]
      • จำนวนนิสิตคงอยู่ [2563]
      • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา [2563]
      • รายงานผลคะแนนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น [2563]
      • รายงานผลคะแนนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย [2563]
      • รายงานผลโครงการต่าง ๆ ที่คณะดำเนินการ [2563]

🖋 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (หลักสูตร)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]

🖋 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]

🖋 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สปค.01)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]