🌿การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร🌿

🖋 ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [สถ.บ.2563] [ภ.สถ.บ.2563]🆕
      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา [2563]🆕
      • หมวดที่ 3  ข้อมูลนิสิต จำนวนรับเข้า และจำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา [2563]🆕
      • ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา [2563]🆕
      • ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต [ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร] [2563] 🆕
      • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
       [ข้อที่ 11 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย] [2563] 🆕
      • ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [2563] 🆕
      • จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) [2563]🆕
      • การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) [2563]
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคต้น [2563]🆕
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคปลาย [2563]🆕
      • เกณฑ์การรับนิสิตระบบ TCAS และแผนการรับนิสิต [2563]🆕
      • จำนวนการรับเข้านิสิต TCAS [2563]🆕
      • รายงานผลคะแนนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น [2563]🆕
      • รายงานผลคะแนนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย [2563] 🆕
      • รายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะ [2563]🆕

🖋 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (หลักสูตร)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]

🖋 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]

🖋 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สปค.01)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563]