📂นโยบาย/แนวทาง/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร

      • พรบ./ประกาศ/กฏกระทรวง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
      • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
      • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สกอ.
      • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2558 มก.

📂ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
      • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
      • ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร) ระดับปริญญาตรี
      • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [ข้อที่ 11 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย]
      • ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
      • การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคต้น
      • ผลการประเมินอาจารย์ จำแนกรายวิชา ภาคปลาย
      • เกณฑ์การรับนิสิตระบบ TCAS และจำนวนนิสิต
      • แผนการรับนิสิต
      • จำนวนนิสิตรับเข้า
      • รายงานผลคะแนนรายวิชาที่เปิดสอน
      • รายงานผลโครงการต่าง ๆ ที่คณะดำเนินการ

📂รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

📂ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (กรรมการ)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

📂แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

      • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)

📣ข่าวประชาสัมพันธ์