🌿การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร🌿

🖋 ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

🖋 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [2564]

🖋 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [2564]

🖋 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สปค.01)

      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง [2562] [2563] [2564]
      • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [2564]