▶การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน◀

ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     • นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับคณะ

     • แผนบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (R-ERM.F1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (R-ERM.F2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์ม

     • แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1)
     • แบบฟอร์มหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
     • แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
     • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

     • โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14/01/2564)