ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

รศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ขวัญชัย กาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาอ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.เพกา เสนาะเมือง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.สุธิดา สัตยากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

อ.วิริทธิ์พล โพธิ์นาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อรช กระแสอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ผศ.กัมพล แสงเอี้ยม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

 

 

 

 

รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมน.ส.หทัยกาญจน์   ลูกฟัก

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ดร.โอฬาร เจริญชัย
ผู้แทนคณาจารย์