ผศ.ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ. เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

อ. เพกา เสนาะเมือง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ. ขวัญชัย กาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาอ. กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.ศนิ ลิ้มทองสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ดร.สุธิดา สัตยากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

อ. นภาวดี โรจนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

 

 

 

 

รศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

อ.ดร.โอฬาร เจริญชัย
ผู้แทนคณาจารย์