Menu Close

ตารางสอนภาคปลาย 2566

ตารางสอนภาควิชานวัตกรรมอาคาร (BBIT) ดาวน์โหลด ตารางสอนภาควิชาสถาปัตยกรรม (ARCH) ดาวน์โหลด ตารางสอนภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม (LAND) ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเชิงบูรณาการ (IPDI) ดาวน์โหลด ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา IBE /…

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การย้ายหลักสูตรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564

 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การย้ายหลักสูตรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564