Menu Close

ตารางสอนภาคปลาย 2565

ตารางสอนภาคปลาย 2565 ตารางสอนภาควิชานวัตกรรมอาคาร (BBIT) ดาวน์โหลด ตารางสอนภาควิชาสถาปัตยกรรม (ARCH) ดาวน์โหลด ตารางสอนภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม (LAND) ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเชิงบูรณาการ (IPDI) ดาวน์โหลด

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การย้ายหลักสูตรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564

 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การย้ายหลักสูตรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564