คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone 0-2942-8960 ต่อ 0
Fax 0-2940-5413

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356