ตารางเรียนเทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

                                                     1.ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสถาปัตยกรรม

                                                     2. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร (วทบ.)

                                                     3. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสถาปัตยกรรม (ipdi.)

                                                     4. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

                                                     5. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

                                                     6. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

                                                     7. ตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร