1.ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาสถาปัตยกรรม

2. ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร (วทบ.)

3. ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาสถาปัตยกรรม (ipdi.)

4. ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

5. ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (ป.เอก Pbit)