ตารางเรียนเทอมต้น ปีการศึกษา 2565

                                                                   ระดับ ปริญญาตรี                          

                                                         1. ภาควิชาสถาปัตยกรรม

                                                         2. ภาควิชานวัตกรรมอาคาร (วทบ.)

                                                         3. ภาควิชาสถาปัตยกรรม (ipdi.)

                                                         4. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

                                                             ระดับ ปริญญาโท

                                                         1. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Be)

                                                         2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MLA) แบบ ก 1

 

                                                             ระดับ ปริญญาเอก

                                                         1. สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (IBE)

                                                         2. สาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Phd.LA)

                                                         3. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Be)

                                                         4. สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (Pbit)