โครงการ”ช่วยเหลือนิสิตภาคปกตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
 
13 – 14 สิงหาคม 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
ได้ดำเนินงานโครงการ
“ช่วยเหลือนิสิตภาคปกติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วัตถุประสงค์
👉เพื่อบรรเทา เยียวยา ช่วยเหลือนิสิตภาคปกติของคณะฯทุกคนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
ณ บริเวณชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์