ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  
 ผศ. ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
   

ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
   
   
                                          
อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 
   
   
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
   
   
อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.สุธิดา สัตยากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
   
   
  
 อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
  

                           

 

 หัวหน้าภาควิชา

   

รศ. ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
   
   

 
 นาง จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ดร.โอฬาร เจริญชัย
ผู้แทนคณาจารย์