บุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น.ส.หทัยกาญจน์   ลูกฟัก
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

งานคลังและพัสดุนาง นิธินาถ เห็นจงชม
หัวหน้างานคลังและพัสดุน.ส. กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชีน.ส. กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการน.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนาย บุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารและธุรการน.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล

หัวหน้างานบริหารและธุรการนาง สดับภิน พวงมาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการน.ส. ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการน.ส. ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการนาย ประเทือง สอนหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนาย จักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษานาย ปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิคชำนาญงานนาย เกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค


น.ส.พรเพ็ญ ปั้นสง่า
พนักงานอาคารสถานที่นาง สังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่

งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กรน.ส. สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กรน.ส. พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนาย ไพฑูรย์ คำสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์นาย ธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนาย เอกภพ หนองคาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานบริการการศึกษานาง พจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษาน.ส. ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนาง ชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาน.ส. อุรา  ศรีทองคง
นักวิชาการศึกษานาย เพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษานาย วรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการน.ส. มัญชุสา กนกโชติ พึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์นาย เด่น ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปน.ส. ขวัญกมล บุญโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารนาย ธนภัทร ยุติยงค์
ช่างเทคนิคดร. กนกอร หั้นเจริญ

 นักวิจัย

เลขานุการภาควิชาน.ส. มโนรมย์ ตุ้นสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสถาปัตยกรรมน.ส. สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมน.ส. คณิสร รักถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร