บุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น.ส.หทัยกาญจน์   ลูกฟัก
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

งานคลังและพัสดุนางนิธินาถ เห็นจงชม
หัวหน้างานคลังและพัสดุน.ส.กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชีน.ส.กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการน.ส.รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารและธุรการน.ส.รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

น.ส.หทัยรัตน์ เชิดศรี
นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการนายประเทือง สอนหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายจักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการนายปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน


นายเกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค

นางสังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่

น.ส.พรเพ็ญ ปั้นสง่า
พนักงานอาคารสถานที่

งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กรน.ส.สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กรน.ส.พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายไพฑูรย์ คำสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนายเอกภพ หนองคาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานบริการการศึกษานางพจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษาน.ส.ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาน.ส.อุรา  ศรีทองคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายเพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษานายวรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการน.ส.มัญชุสา กนกโชติพึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.กนกอร หั้นเจริญ
 นักวิจัยนายเด่น ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.ขวัญกมล บุญโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปน.ส.ทิพวัลย์ ทองอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวสุพรรณี ไทยสวัสดิ์
ช่างเขียนแบบปฎิบัติงานนายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
วิศวกรโยธา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร นาย ณราวุฒิ เห็นจงชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการภาควิชาน.ส.มโนรมย์ ตุ้นสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสถาปัตยกรรมน.ส.สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม


นาย ศตพล ศิริบำรุงชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร