บุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นาง จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

งานคลังและพัสดุ

นาง พิมสิริ คล้ายขำ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส. กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นาง นิธินาถ เห็นจงชม
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

น.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นาย บุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารและธุรการ

นาง สดับภิน พวงมาลัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

น.ส. ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส. ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย ประเทือง สอนหา
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

นาย จักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิค

 นาย เกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค

น.ส.พรเพ็ญ ปั้นสง่า
พนักงานอาคารสถานที่

นาง สังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่
 

งานพัฒนาและสื่อสารองค์กร

น.ส. สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานพัฒนาและสื่อสารองค์กร

น.ส. พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษา

นาย ไพฑูรย์ คำสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์

นาย ธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นาย เอกภพ หนองคาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริการการศึกษา

นาง พจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส. ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษา

นาง ชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา

น.ส. อุรา  ศรีทองคง
นักวิชาการศึกษา

น.ส. กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นาย เพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นาย วรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษา

น.ส. มัญชุสา กนกโชติ พึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

นาย เด่น ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร

นาย ธนภัทร ยุติยงค์
ช่างเทคนิค

เลขานุการภาควิชา

น.ส. มโนรมย์ ตุ้นสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสถาปัตยกรรม

น.ส. สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

น.ส. คณิสร รักถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร