บุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

น.ส.หทัยกาญจน์   ลูกฟัก
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
อีเมล์ : cvthtl@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 324

งานคลังและพัสดุนางนิธินาถ เห็นจงชม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
อีเมล์ : archnnh@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329น.ส.กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : archkpb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329น.ส.กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์ : 
archkkb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329น.ส.รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : archrkw@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329นายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : archbrb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329

งานบริหารและธุรการน.ส.รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
อีเมล์ : archrkw@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 329

น.ส.หทัยรัตน์ เชิดศรี
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ : archhrc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 325


น.ส.ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ : archynl@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3


น.ส.ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ : archddp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3นายประเทือง สอนหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอีเมล์ : archpts@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 339นายจักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : archjpk@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 359นายปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ : ffispcn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 190


นายเกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค
อีเมล์ : archkcs@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 190

นางสังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 192

น.ส.พรเพ็ญ ปั้นสง่า
พนักงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 192

งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กรน.ส.สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร
อีเมล์ : archsyk@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 326น.ส.พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : archppm@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8960-3 ต่อ 330นายไพฑูรย์ คำสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอีเมล์ : archptk@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8960-3 ต่อ 326นายธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการอีเมล์ : archtgc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8960-3 ต่อ 201นายเอกภพ หนองคาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการอีเมล์ : archapn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8960-3 ต่อ 201

งานบริการการศึกษานางพจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
อีเมล์ : archpns@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 204น.ส.ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ :
archncs@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 204นางชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
archcnk@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 204น.ส.อุรา  ศรีทองคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ :
archurs@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 202นายเพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : archptkw@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 195นายวรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ :
archwrp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 205น.ส.มัญชุสา กนกโชติพึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน
อีเมล์ : archmcs@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 205

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.กนกอร หั้นเจริญ
 นักวิจัย
อีเมล์ : archkoh@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 357นายเด่น ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : archddc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 102


น.ส.ขวัญกมล บุญโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : archkmb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 102น.ส.ทิพวัลย์ ทองอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอีเมล์ : archtwt@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 102นางสาวสุพรรณี ไทยสวัสดิ์
ช่างเขียนแบบปฎิบัติงาน
อีเมล์ : psdsnth@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 102นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
วิศวกรโยธา
อีเมล์ : 
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 359

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร นาย ณราวุฒิ เห็นจงชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : archnwh@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 356

เลขานุการภาควิชาน.ส.มโนรมย์ ตุ้นสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
อีเมล์ : archmrt@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 331น.ส.สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
อีเมล์ : psdswcn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 306


นาย ศตพล ศิริบำรุงชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
อีเมล์ : farchspsi@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 029428960-3 ต่อ 358