บุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

งานคลังและพัสดุ

นาง นิธินาถ เห็นจงชม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส. กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชี 

น.ส. กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นาย บุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร
นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารและธุรการ

น.ส. รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นาง สดับภิน พวงมาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส. ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส. ยุรนารถ ลิ้มเสรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นาย ประเทือง สอนหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย จักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ปรีชา อินทรสกุล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นาย เกชา  ทรงศิริ
ช่างเทคนิค

น.ส.พรเพ็ญ ปั้นสง่า
พนักงานอาคารสถานที่

นาง สังเวียน ดีสม
พนักงานอาคารสถานที่

งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร

น.ส. สุกัญญา กล้าขยัน
หัวหน้างานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร

น.ส. พุทธภรณ์ มะละคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นาย ไพฑูรย์ คำสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์

นาย ธนากฤต ช่วยเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นาย เอกภพ หนองคาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานบริการการศึกษา

นาง พจนา สมทรัพย์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส. ณัชชา สวัสดีมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นาง ชุติณัท ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา

น.ส. อุรา  ศรีทองคง
นักวิชาการศึกษา

นาย เพทาย คำสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นาย วรท เพ่งเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส. มัญชุสา กนกโชติ พึ่งเดช
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

นาย เด่น ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. ขวัญกมล บุญโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร

นาย ธนภัทร ยุติยงค์
ช่างเทคนิค

ดร. กนกอร หั้นเจริญ
 นักวิจัย

เลขานุการภาควิชา

น.ส. มโนรมย์ ตุ้นสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสถาปัตยกรรม

น.ส. สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

น.ส. คณิสร รักถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร