Menu Close

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Effective Interpretation of Values of Munakata World Heritage Sites ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ School of design Kyushu University และ ผู้เชี่ยวชาญแหล่งมรดกโลก Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region จังหวัดฟุุกุโอกะ

ผศ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกหลักสูตรในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ แหล่งมรดกโลก Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

แหล่งมรดกโลก Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2560 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งกับผู้คนในแถบคิวชู เกาะโอกิโนชิมะตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะคิวชู 60 กม. ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ ตามประเพณีอันยาวนานของการบูชาเกาะอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ทำให้โอกิโนชิมะมีความพิเศษคือแหล่งโบราณคดีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งนำเสนอพิธีกรรมโบราณที่ครอบคลุมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ซึ่งสร้างขึ้นอย่างประณีตและนำมาจากดินแดนอันห่างไกล เกาะแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีระหว่างญี่ปุ่น คาบสมุทรเกาหลี และทวีปเอเชีย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความสำคัญ แต่โอกิโนะชิมะยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มาเยือนทั่วไป นับว่าเป็นความท้าทายต่อชุมชนท้องถิ่นที่จะแบ่งปันมรดกอันล้ำค่านี้ โดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอคุณค่าของแหล่ง กลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของโอกิโนชิมะ แต่ยังเปิดช่องทางเพื่อแสดงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงกับชุมชนในระดับโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Effective Interpretation of Values of Munakata World Heritage Site ได้ทำขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ตรงแก่นิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมกับตัวแทนจากคณะทำงานในแหล่งมรดกโลก วัตถุประสงค์หลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ คือ การให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการสื่อความหมายและคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (OUV) ของแหล่งมรดกโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายจากต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์ การจัดการ และการสื่อความหมายที่นำไปใช้กับทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

แหล่ง: Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region

 (https://www.okinoshima-heritage.jp/en/) 

ประเด็น: การอนุรักษ์และสื่อความหมายแหล่งมรดกโลก

วัตถุประสงค์: จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อสื่อสารคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (OUV) แก่ผู้มาเยือนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา:  1 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567