Menu Close

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครเข้าศึกษาระยะสั้น

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (Graduate Study for Potential Professionals : GSPP)

วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สนใจสมัครได้ที่ https://gspp.grad.ku.ac.th

gspp