Menu Close

รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2566

คัดเลือกนิสิตรับพระราชทานทุน-ปีการศึกษา-2566


สามารถส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่
ชั้น 2 งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือ E-mail : edu.arch@ku.th น.ส.มัญชุสา กนกโชติพึ่งเดช ผู้รับผิดชอบ