Menu Close

เปิดรับสมัครนิสิต MBIT (ภาคต้น 2566) วันนี้ ถึง 21 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครนิสิต MBIT (ภาคต้น 2566)

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา “นวัตกรรมอาคาร”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

การรับสมัคร
https://www.grad.ku.ac.th/…/APP-66-M-S-BKN-F1-XR61.pdf

หลักสูตรและวิชาเรียน
https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-65-m-s-xr61/…

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร 02-9428960-3 (ต่อ 202)