เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท(ภาคปกติ): สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น2566
ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566
มีทุนการศึกษา เช่น
– ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ในระดับปริญญาตรี
– ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA)
– ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานวิจัย
– ฯลฯ

สมัครออนไลน์: https://kasets.art/0hZgSK
ข้อมูลหลักสูตร: https://kasets.art/Wa9vZj

ผู้สนใจศึกษาต่อโปรดติดต่อ
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
คุณมโนรมย์ ตุ้นสกุล Tel: 02942-8960-3
หรือ ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ e-mail : soranart.s@ku.th