นิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลที่ 2