คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกับ เอสซีจี ออกแบบอาคาร "เรือนสุขใจ"