TCAS 1: รอบ Portfolio

         ใช้ความสามารถพิเศษ / ประวัติผลงาน  ไม่ใช้คะแนนสอบ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต 

โครงการที่เปิดรับสมัคร

          1.  โครงการช้างเผือก (Portfolio)

< คลิกที่นี่ >    คลิกที่นี่  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา   

          2.  โครงการนักกีฬาทีมชาติ          

กำหนดการรับสมัคร

1. ผู้สมัครลงทะเบียน ใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

           9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

2. รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

           13 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            27 ม.ค. 65

4. สอบสัมภาษณ์

            29 – 30 ม.ค. 65

5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

            ภายใน 6 ก.พ. 65

6. ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com

             7 – 8 ก.พ. 65

7. สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com

              9 ก.พ. 65

8. ประกาศรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS1

              11 ก.พ. 65

                                ————————————————————————————————————————————————-

           TCAS 2: รอบ Quota

            ใช้คุณสมบัติเฉพาะหรือสอบปฏิบัติ  ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1  วิทยาเขต 

โครงการที่เปิดรับสมัคร

      1. โครงการโควตา นร. ดีเด่น ร.ร.สาธิตฯ

      2. โครงการโควตานักกีฬาดีเด่น

      3. โครงการโควตาพิเศษ (30 จังหวัด)

      4. โครงการโควตาศิลปวัฒนธรรม

      5. โควตา ศอ.บต.(ภาคใต้)

      6. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

      7. โครงการเพชรนนทรี    

< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับในรอบ Quota

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

        โควตานักกีฬาดีเด่นฯ, ศิลปะวัฒนธรรมฯ 14 ก.พ. – 15 มี.ค. 65

        โควตาอื่นๆ 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 65

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ (ตามที่โควตากำหนด)

          23 มี.ค. 65

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          27 เม.ย. 65

4. สอบสัมภาษณ์

          29 – 30 เม.ย. 65

5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

          ภายใน 3 พ.ค. 65

6. ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com

           4 – 5 พ.ค. 65

7. สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS1-2)

            6 พ.ค. 65

8. ประกาศรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS2

             8 พ.ค. 65

                        ——————————————————————————————————————————————————

           TCAS 3: รอบ Admission

           ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด เลือกสมัครได้ไม่เกิน 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ)

< คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขขั้นต่ำและเกณฑ์การพิจารณา ของแต่ละสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัคร ผ่านระบบของ ทปอ. ทางเวบไซต์ mytcas.com

             2 – 10 พ.ค. 65

2. ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 1)

             18 พ.ค. 65

3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com(ครั้งที่1)

              18 – 19 พ.ค. 65

4. ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) โดยระบบยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ

              24 พ.ค. 65

5. สอบสัมภาษณ์ หรือส่งผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง            

              ภายใน 30 พ.ค. 65

6. ประกาศรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS3

              2 มิ.ย. 65

                             —————————————————————————————————————————————————

      ติดตามรายละเอียด KU-TCAS 2565 ทาง https://admission.ku.ac.th หรือ www.facebook.com/kuadmission

      สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการเข้ารับศึกษา สำนักบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 

      โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ  8046-8051 หรือ 8205-8206 

      Email: admission@ku.ac.th