คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

           TCAS รอบที่ 1

           ใช้ความสามารถพิเศษ / ประวัติผลงาน  ไม่ใช้คะแนนสอบ  เลือกสมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต 

                                                  1.โครงการช้างเผือก (Portfolio)
                                                  < คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา   

                                                   2.โครงการนักกีฬาทีมชาติ              
                                                   < คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

           TCAS รอบที่ 2 (Quota)

           ใช้คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ เลือกสมัครได้คนละ 1 โควตา ต่อ 1 วิทยาเขต

                                                  1. โครงการเพชรนนทรี (โควตาความสามารถพิเศษโดดเด่น)
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                   2. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาทายาทผู้ประกอบการ / เกษตรกร)        
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                  3. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.       
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                  4. โครงการโควตานักกีฬาดีเด่นฯ        
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                   5. โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด        
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                   6. โครงการโควตาศิลปวัฒนธรรม      
                                                  < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

           TCAS รอบที่ 3 (Admission)

          รูปแบบ 3 ใช้คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
          รูปแบบ 4 ใช้คะแนน GPAX 20%  O-NET 30%  และ GAT/PAT 50% (ตามเกณฑ์การรับใน 10 กลุ่มสาขา) เลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน
          10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ) โดยเลือกเกณฑ์ Admission 1 และ/หรือ Admission 2 ได้

                                                  1. Admission 1
                                                  < คลิกที่นี่ > เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

                                                   2. Admission 2      
                                                   < คลิกที่นี่ >  เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การพิจารณา

_________________________________________________________________

ติดตามรายละเอียด KU-TCAS 2564 ทาง https://admission.ku.ac.th หรือ www.facebook.com/kuadmission