คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
           ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 (Admission 2) หรือ TCAS 4 ดังนี้

           สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
           ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
           จำนวนรับเดิม 6 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 17 คน

           ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
           ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
           จำนวนรับเดิม 15 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 28 คน
           

           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
           ภาควิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตร 4 ปี
           จำนวนรับเดิม 8 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 28 คน

            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
            เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
            จำนวนรับเดิม 1 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 3 คน

            โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์และคะแนนขั้นต่ำของแต่ละหลักสูตร ดังตารางนี้

             กำหนดการรับสมัคร
             7 – 20 พ.ค. 2563

             ประกาศผล
             29 พ.ค. 2563

             ยืนยันสิทธิ์ (ในระบบ)
             29 – 30 พ.ค. 2563

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
             โทรศัพท์ 0-2942-8960 ต่อ 0
             FB Page: https://www.facebook.com/GreenAKU/
             Website: https://www.arch.ku.ac.th/