คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรับเพิ่มจำนวนรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 (Admission 1) หรือ TCAS 3 ดังนี้

 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี จำนวนรับเดิม 25 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 30 คน

 

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี จำนวนรับ 25 คน (คงเดิม)

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตร 4 ปี จำนวนรับเดิม 8 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 20 คน

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.)

หลักสูตร 4 ปี จำนวนรับเดิม 3 คน ปรับเพิ่มเป็น จำนวน 17 คน

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์และคะแนนขั้นต่ำของทุกหลักสูตร ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1Z2xIESs7E3XvhdNJ-IV4MSiduaBRZmOj/view?usp=sharing

เว็บไซต์สำหรับการสมัคร TCAS รอบ 3

https://student.mytcas.com/

เกณฑ์การรับเข้า TCAS ทุกรอบการรับ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://admission.ku.ac.th/