อาจารย์อาวุโส

ผศ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ศ. อรศิริ ปาณินท์ รศ.ดร. ชวลิต นิตยะ
     

รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน รศ. เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ Dr. Bart Lambregts
 

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
 หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
 
 
 รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน  ผศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว 
     
ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์  อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม  ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน 
     
 ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์  ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์  ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล
     
ผศ.ดร. สายทิวา รามสูต อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง  ดร. โอฬาร เจริญชัย
     
ดร. รัฐภูมิ ปาการเสรี  ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล อาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร 
     
อาจารย์ สุธิดา สัตยากร อาจารย์ กัญญาภา อร่ามรักษ์  ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ 
     

อาจารย์ ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์ อาจารย์ ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์ อาจารย์ พรปวีร์ ดิษฐคำเริง
 
 
 

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

   ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
 หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
 
ผศ.ดร. ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม Dr. Sigit
Dwiananto Arifwidodo
     
ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร ผศ. ชวาพร ศักดิ์ศรี อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
     
รศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร ผศ. ประภัสรา นาคะ
     

ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ ผศ.ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ
     
   
ดร.นัฐศิพร แสงเยือน ดร. อรอำไพ สามขุนทด  

 

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร

   
  ศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
   หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 
     
รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ผศ.รัชด ชมภูนิช รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
     
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ รศ.พาสินี สุนากร 
     
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
     
ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ ผศ.ดร.พิทาน ทองศาโรจน์
     
  
ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์