อาจารย์อาวุโส

ผศ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณศ. อรศิริ ปาณินท์รศ.ดร. ชวลิต นิตยะ
   

รศ. ยุพยง เหมะศิลปินรศ. เลิศวิทย์ รังสิรักษ์Dr. Bart Lambregts
 

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
 หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
 
 
 รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน รศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรมอาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว 
   
ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์ อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน 
   
 ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล
   
ผศ.ดร. สายทิวา รามสูตอาจารย์ เพกา เสนาะเมือง ดร. โอฬาร เจริญชัย
   
ดร. รัฐภูมิ ปาการเสรี ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพลอาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร 
   
อาจารย์ สุธิดา สัตยากรอาจารย์ กัญญาภา อร่ามรักษ์ ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ 
   

อาจารย์ ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์อาจารย์ ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์อาจารย์ พรปวีร์ ดิษฐคำเริง
 
 
 

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

   ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
 หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
 
ผศ.ดร. ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงามDr. Sigit
Dwiananto Arifwidodo
   
ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตรผศ. ชวาพร ศักดิ์ศรีอาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
   
รศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุลอาจารย์ พุดตาน จันทรางกูรผศ. ประภัสรา นาคะ
   

ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ผศ.ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากรผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ
   
  
ดร.นัฐศิพร แสงเยือนดร. อรอำไพ สามขุนทด 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  
 ศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
   หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 
   
รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ผศ.รัชด ชมภูนิชรศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
   
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโตผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์รศ.พาสินี สุนากร 
   
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
   
ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ดร.กันติทัต ทับสุวรรณผศ.ดร.พิทาน ทองศาโรจน์
   
  
ศ.ดร.โจเซฟ เคดารีรศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติรศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์