รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
ทางช่องทางออนไลน์ www.admission.ku.ac.th

1. โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Satit_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1Dnr-hs4UBZf-NjyBR3vysY-Ad8l3fI0G

2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Province_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1JUlm3KWr-kEiiXnkOPcQzrLDEAAlFmPS

3. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/12/17/TCAS2-Art_and_Culture_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=11loIYC1UFfMr2PE578w-vQ_t1sCY0N2f

4. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
– สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/29/TCAS2-Sport_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1jcuk-p_HIxqbQH4pWpTogwMgXDmOJmr-

5. โครงการ เพชรนนทรี (โควต้าความสามารถโดดเด่น)

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Diamond_Nontri_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1vaacspXH07IxZ8Xl3NQgXABFJKzJEDBW

6. เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน’ (ทายาทผู้ประกอบการ)

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Seed_to_Land_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1KCxW9mOhM3xDxogQLHYg6VnECdDqVgPO

7. ลูกพระพิรุณ’ (บุตรของบุคลากรประจำ มก. หรือสาธิตเกษตร)

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิกที่นี่
https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/14/TCAS2-Pirun_Quota-2563.pdf

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1EKbrOgO1zyRvuPAAIHl4YWi5VbwLsgG6

8. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

หลักสูตรที่รับสมัคร
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1BE-nnBVTErqQxk7eoLcd85tJpLEvpiLO/view?usp=sharing

Contact Us