ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคคลากร ทุกท่าน ร่วมแต่งกาย ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง เป็นประจำทุกวันศุกร์

050661