โครงการ AKU Green Book

(โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือและตำรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ปีงบประมาณ 2563 

 โครงการ AKU Green Book รับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม
ผู้สมัครโปรดส่งใบสมัคร โครงร่าง พร้อมเล่มผลงานที่ใกล้สมบูรณ์  ไม่ต่ำกว่า 80% ได้ที่ห้องสมุดคณะ

      ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  25 ตุลาคม 2562

   ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์คณะฯ www.arch.ku.ac.th

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อ.ดร.สุธิดา  คุณพจนา คุณวรท และคุณมัญชุสา

                                                           เอกสารแนบรายละเอียด
                                                                          1.ประกาศคณะฯ เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ AKU Green Book                    pdf
                                                                          2.ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ AKU Green Book                                pdf
                                                                          3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ AKU Green Book                                                          word   pdf