ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันลดขยะ
และมอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์
ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ในงานรับปริญญา 2562 
ทั้งนี้

ทุกท่านสามารถร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้
ที่จุดคัดแยกขยะภายในคณะฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. โรงอาหาร
2. บริเวณลานจานบิน

garbage