ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการผลงานออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

BBITposter