E-slip ผ่านอีเมล์

UntSASitled 1

มาเตรียมพร้อมกันครับ ... สืบเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนใหม่ผ่านระบบดิจิทัล หรือที่เราเรียกว่า e-Slip

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแนะนำ 2 ขั้นตอนง่าย ๆ รับใบแจ้งเงินเดือน e-Slip ผ่านอีเมลของมก. กันครับหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อหน่วยสารสนเทศ โทร 201

ดังนี้ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด