ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วม "งานสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม"

re

 

โครงการระบบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3

ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคคลากร ทุกท่าน ร่วมแต่งกาย ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง เป็นประจำทุกวันศุกร์

050661