การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

1.จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ข้อมูลปีการศึกษา 2560)

2.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ข้อมูลนับภาคฤดูร้อน พศ. 2560 และภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2560)

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558)

4.ร้อยล่ะของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559)

5.ผลงานของนิสิตและผู้สำร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ข้อมูลปี พ.ศ.2560)

6.ผลการประเมินของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการ(ปีการศึกษา 2560)