การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
1.โครงการพบที่อาจารย์ปรึกษา 2561
2.โครงการเตรียมพร้อมฝึกงาน 2561
3.สรุปประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น 2561
4.สรุปประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2561
4.จำนวนนิสิตคงอยู่
5.รายงานการศึกษา คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
6.สรุปจำนวนรับเข้านิสิต
7.คุณภาพบัณฑิต ปี 2561
8.ภาวะการหางานทำ
9.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามรหัสนิสิต
10.โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตย์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561
11.โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
12.สรุปแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
1
3.โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต Open House ประจำปี 2561
14.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
1
5.โครงการซ้อมหนีไฟ
16.โครงการปฎิบัติการออกแบบเบื้องต้นนักเรียนระดับชั้น ม .6