ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนผู้สนใจ ร่วมชม

hosptital