อาจารย์อาวุโส

 

thumb 160721001241

thumb 160721001347

thumb 160721001658

ผศ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ศ. อรศิริ ปาณินท์ รศ.ดร. ชวลิต นิตยะ
     

thumb 160721001841

thumb 160721001942

thumb 160721002051

รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน รศ. เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ Dr. Bart Lambregts
 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาสถาปัตยกรรม

 

 

 

thumb 160721000810
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายทิวา รามสูต
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
 
 
thumb 160721002832 thumb 160723191201 thumb 160721003333
 รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน  ผศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว 
     
thumb 160721000457 thumb 170608165330 thumb 160721002730
ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์  อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม  ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน 
     
thumb 160721003025 thumb 160721003158 thumb 160723191555
 ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์  ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์  ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล
     
thumb 160723191409 thumb 160723190459 thumb 160723190657
ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง  อาจารย์ โอฬาร เจริญชัย
     
thumb 160723190854 thumb 160721003631 thumb 160721003501
อาจารย์ รัฐภูมิ ปาการเสรี  ดร.สุปรียา หวังพัชรพล อาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร 
     
thumb 160723190036 thumb 160723190254 2835
อาจารย์ สุธิดา สัตยากร อาจารย์ กัญญาภา อร่ามรักษ์  ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ 
     
 thumb 170608165330 thumb 170608165330   
อาจารย์ พรปวีร์ ดิษฐคำเริง อาจารย์ ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์  

 

 
 
 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

13
ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
 
2 3 4
ผศ.ดร. ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม Dr. Sigit
Dwiananto Arifwidodo
     
6 7 8
ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร ผศ. ชวาพร ศักดิ์ศรี อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
     
9 10 530057
อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร ผศ. ประภัสรา นาคะ ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์
     
12 1

14

ผศ.ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร รศ. ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ
     
15  thumb 170608165330  
ดร.นัฐศิพร แสงเยือน ดร. อรอำไพ สามขุนทด  
     

 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

thumb 160720235749
ศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 
 
thumb 160724005343 thumb 160720234939 thumb 160724005814
รศ.ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ผศ. รัชด ชมภูนิช ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์
     
thumb 160724005650 thumb 160720235208 thumb 160721001103
รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตศ์  ผศ.ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ รศ. พาสินี สุนากร
     
thumb 160720235340 thumb 160724010912 thumb 160724010603
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต
     

thumb 160724011042

thumb 160724010806

S 30040210
 ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ดร. พิทาน ทองศาโรจน์ ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ