อาจารย์อาวุโส

 

thumb 160721001241

thumb 160721001347

thumb 160721001658

ผศ. ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ศ. อรศิริ ปาณินท์ รศ.ดร. ชวลิต นิตยะ
     
 thumb 160721001841

thumb 160721001942

thumb 160721002051
รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน รศ. เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ Dr. Bart Lambregts
 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาสถาปัตยกรรม

 

 

thumb 160721000810

ดร. สายทิวา รามสูต
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
 
 

thumb 160721002832

thumb 160723191201

thumb 160721003333

 รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน  ผศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว 
     
 thumb 160721000457

thumb 170608165330

thumb 160721002730
ดร. อรช กระแสอินทร์  อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม  ผศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน 
     
 thumb 160721003025 thumb 160721003158  thumb 160723191555
 ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์  ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์  อ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล
     
thumb 160723191409 

 thumb 160723190459

thumb 160723190657 
ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ อาจารย์ เพกา เสนาะเมือง  อาจารย์ โอฬาร เจริญชัย
     
thumb 160723190854 thumb 160721003631 thumb 160721003501
อาจารย์ รัฐภูมิ ปาการเสรี  ดร.สุปรียา หวังพัชรพล อาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร 
     
thumb 160723190036 thumb 160723190254 2835
อาจารย์ สุธิดา สัตยากร อาจารย์ กัญญาภา อร่ามรักษ์  ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ 
 
 
 

อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

1

ผศ. ศนิ ลิ้มทองสกุล
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 
 

2

3

4

ผศ.ดร. ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ ผศ. ประวุฒิ แย้มยลงาม Dr. Sigit
Dwiananto Arifwidodo
     
 5

6

7
อาจารย์ อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์ ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร ผศ. ชวาพร ศักดิ์ศรี
     
 8 9  10
อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร  อาจารย์ ประภัสรา นาคะ
     
11 

 12

13 
ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร ผศ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
     
14 15  
ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ  ดร.นัฐศิพร แสงเยือน  
     

 อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชานวัตกรรมอาคาร

 

thumb 160721001103

รศ. พาสินี สุนากร
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
 
 

thumb 160724005343

thumb 160720234939

thumb 160724005814

ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ผศ. รัชด ชมภูนิช ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์
     
 thumb 160724005650

thumb 160720235208

thumb 160720235749
รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตศ์  ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
     
 thumb 160720235340 thumb 160724010912  thumb 160724010603
ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ ดร. ศิรเดช สุริตผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน ดร. ศิรเดช สุริต
     
thumb 160724011042 

thumb 160724010806 


 
 ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ดร. พิทาน ทองศาโรจน์ ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ